عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

عکس پروژه

تصاویر پروژه طرح یاران شمالی

تصاویر پروژه طرح یاران شمالی

تصاویر پروژه طرح یاران شمالی

تصاویر پروژه طرح یاران شمالی

تصاویر پروژه طرح یاران شمالی

تصاویر پروژه طرح یاران شمالی

1

ک

3

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

34

40

بازدید رئیس رسانه ملی از میدان نفتی یاران شمالی

بازدید رئیس رسانه ملی از میدان نفتی یاران شمالی

بازدید رئیس رسانه ملی از میدان نفتی یاران شمالی

بازدید رئیس رسانه ملی از میدان نفتی یاران شمالی

بازدید رئیس رسانه ملی از میدان نفتی یاران شمالی

بازدید رئیس رسانه ملی از میدان نفتی یاران شمالی