بیانیه چشم انداز

كسب جايگاه شركت برتر در حوزه سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز در كشور و حضور در عرصه بين المللي و ورود به حوزه دانش بنيان.