حمیدرضا خلیلی | رئیس هیأت مدیره
سوابق:
سید جعفر حجازی | مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
سوابق:
استاندار استان خوزستان
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان
فرمانده قرارگاه مهندسی خاتم الانبیاء در جنوب
معاون شهرسازی و معماری دفتر فنی استانداری استان خوزستان
عبدالباقی غفرانی | عضو هیأت مدیره
سوابق:
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
رئیس کمیسیون مناقصات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
سرپرست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
رئیس ادارات مهندسی بهره برداری ، مهندسی فرآورش ، پروژه های خاص و اداره کل مهندسی نفت شرکت مناطق نفت خیر جنوب
عضو هیأت مدیره شرکت نفت خزر
عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
حمیدرضا جهانگیری | عضو هیأت مدیره
سوابق:
حسن جباری | عضو هیأت مدیره
سوابق:
معاون نظارت و راهبری شرکت های گروه توسعه اقتصادی تدبیر
مدیرعامل موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر
عضو هیات مدیره شرکت ره آورد مبین کیش
حسابدار رسمی