استراتژی های کسب و کار

         ·        استفاده از تکنولوژی­ های روز و دانش محور؛

           ·        تشکیل کنسرسیوم با شرکت ­های خارجی در اجرای توسعه میادین و افزایش برداشت؛

           ·        سرمایه ­گذاری در حوزه های کسب وکار توسعه میادین و افزایش برداشت (EOR & IOR)

           ·        تامین تجهیزات پروژه ها از سازندگان معتبر داخلی وخارجی؛

           ·        بهبود فرایندهای کسب و کار از طریق اخذ گواهی نامه های مربوط؛

           ·        تنوع بخشی در حوزه های فعالیت سازمان با ایجاد و یا خرید سهام شرکت های خارجی و داخلی؛

           ·        الویت بخشی به سازندگان داخلی در تامین کالاها.