- سهامی خاص

- ساخت پمپ های درون چاهی و ارایه خدمات فرازآوری مصنوعی