مديريت امور حقوقي و قراردادها

 

 

با توجه به ماموريت شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا مديريت مذكور به انجام وظايف زير مشغول مي باشد:

1.      امور حقوقي (Legal affairs)

-         كليه خدمات حقوقي شامل مطابقت قراردادها با قوانين و مقررات كشوري .

-         طرح دعوي عليه اشخاص حقوقي و حقيقي و دفاع از حقوق شركت در مراجع قضايي  و اداري .

-         مطابقت اسناد تضميني با قوانين و مقررات و قراردادهاي في مابين شركت و پيمانكاران و سازندگان.

-         تهيه مكاتبات و متون نامه هاي مربوطه براي كليه ادارات دولتي و خصوصي كه واجد وصف حقوقي مي باشند.

2.      امور قراردادها (contract affairs)

-         تهيه و تدوين شرح كار مناقصات و استعلام بهاء ها  در سطح شركت .

-         برگزاري مناقصات داخلي و بين المللي.

-         تهيه و تنظيم متون قراردادها و الحاقيه هاي مشاوره C و EPC و خريد كالا و خدمات .

-         بررسي ادعاهاي پيمانكاران و سازندگان

-         مستند سازي، ثبت و حفظ اسناد مناقصه، قراردادها، الحاقيه و كليه مكاتبات و صورتجلسات در سيستم نرم افزاري قراردادها

3.      مديريت ادعاها

-         تهيه و تدوين مستندات قراردادي جهت ادعا عليه كارفرمايان طرف قرارداد و پيمانكاران و سازندگان .

-         بررسي ادعاهاي پيمانكاران و سازندگان .