تهیه ساختار شکست کار (WBS)

تهیه برنامه زمانبندی پروژه (Time Schedule)

پیگیری و کنترل پروژه براساس برنامه زمانبندی مدون

اندازه گیری پیشرفت واقعی و مقایسه آن با برنامه براساس PMS و برنامه زمانبندی پروژه

تهیه رویه ها و روشها ی اجرائی هماهنگی، مدیریت و زمانبندی پروژه

 مدیریت و برنامه ریزی ریسک پروژه (Risk Management)

تهیه گزارشات مدون و موردی پشرفت پروژه

کنترل و نظارت بر زمانبندي خرید و تدارکات کالاهای مورد نیاز پروژه براساس زمانبندي كل كاز

ردیابی و کنترل مدارک مهندسی (DCC) و بایگانی آنها

طراحی و پیاده سازی سیستم ها و روشهای مدیریت کیفیت

کنترل و پیگیری مراحل مختلف ساخت و نصب تجهیزات و اجرای پروژه

برگزاری جلسات مختلف در زمینه پیشبرد پروژه و تهیه، توزیع و پیگیری صورتجلسات مرتبط

مدیریت و کنترل هزینه و درآمد های پروژه

 

تحلیل انحرافات و ارائه راهکارهای جبران آن