1.      بازرسي و كنترل كيفي كالاهاي خريداري شده

تمامي كالاهايي كه مستقيما توسط شركت و يا توسط پيمانكاران خريداري ميشوند، توسط واحد بازرسي و كنترل كيفي شركت پرشيا و بواسطه بكارگيري يك شركت بازرسي شخص ثالث مورد بازرسي فني قرار ميگيرند. بازرسي كالاها و تجهيزات بر اساس چهار سطح در اين شركت انجام ميشود. سطح يك در تمامي سطوح و ايستگاه ها انجام ميگردد كه ميتواند بصورت مقيم و يا نا پيوسته انجام شود. سطح دو بر اساس بازرسي در برخي از نقاط و ايستگاه ها انجام شده كه تا مرحله بار گيري و حمل نيز ادامه دارد كه مراحل فوق در طرح كيفي مشخص و توسط سازنده اطلاع رساني خواهد شد. مرحله سوم فقط بازرسي نهايي انجام ميشود. و مرحله چهارم به مرور مدارك و مستندات در قالب كتابچه نهايي اكتفا ميگردد. قابل ذكر است جزئيات مراحل چهار سطح بازرسي در مدارك كنترل كيفي به تفصيل اشاره شده است و اطلاع رساني زمان كليه فعاليتها با فرمت RFi  و بر اساس طرح كيفي مصوب و در زمان مقرر توسط پيمانكار اعلام ميگردد. در كليه اسناد مناقصه كالاها طرح كيفي عمومي قرار داده ميشود تا سازنده/تهيه كننده از شرايط عمومي بازرسي اطلاع داشته باشد كه پس از مشخص شدن برنده مناقصه طرح كيفي نهايي با در نظر گرفتن شرايط مهم و نقاط حساس و با در نظر گرفتن ايستگاه هاي مهم جهت كليه نهادها نهايي خواهد گرديد. بديهي است كليه كالاها پس از بازرسي توسط شركت بازرسي شخص ثالث و تحت نظارت واحد بازرسي شركت پرشيا مجوز خروج جهت حمل به سايت صادر خواهد شد.

2.      بازرسي و كنترل كيفي عمليات ساخت، نصب و راه اندازي در سايت

 

قبل از هرگونه عمليات ساخت و نصب در سايت، طرح كيفي جهت مشخص شدن وظايف و ايستگاه هاي مورد نياز بازرسي با حضور كليه نهادهاي مستقر در سايت تنظيم ميگردد كه كليه فعاليتها توسط پيمانكار مربوطه توسط فرمت RFI   قبل از انجام هرگونه فعاليتي اطلاع رساني خواهد شد. از جمله فعاليتهاي اين واحد در سايت در حين عمليات ساخت، نصب و راه اندازي ميتوان به نحوه اجراي بازرسي در سايت مطابق با طرح كيفي، بررسي كالاها/تجهيزات ارسالي به سايت قبل از عمليات نصب اشاره نمود كه از نظر ظاهري آسيب نديده باشند و همچنين نظارت بر عمليات ساخت و نصب تجهيزات از ابتداي عمليات تا انتهاي راه اندازي بعهده اين واحد ميباشد.