بيانيه ماموریت:

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا در راستای تحقق اهداف گروه توسعه انرژی تدبیر و مفاد اساسنامه، ماموریت‌های زیر را در چارچوب اقتصاد مقاومتي بر عهده دارد:
اجراي پروژه هاي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در مدت زمان برنامه ريزي شده با كيفيت و هزينه بهينه با مزيت رقابتي توانايي انجام مگا پروژها و تركيب نيروي انساني كارآمد با تمركز بر توسعه ميادين مشترك در جهت تامين منافع ذيفعان