اهداف کلان:

  •     افزايش سرمايه گذاري در توسعه (Green Field) و افزايش برداشت (Brown Field) ميادين نفتي؛
  •     گسترش فعاليتهاي مهندسي در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز و ارائه خدمات مرتبط؛
  •     جذب حداکثری منابع مالی جهت اجرای پروژه ها؛
  •     ارتقای حداکثری منابع مالی جهت اجرای پروژه ها.