توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

توسعه فاز دوم میدان آزادگان شمالی به عنوان یکی از بزرگترین میدان های نفتی ایران در حال حاضر توسط این شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس اهداف مشخص شده در این پروژه مقرر است که نسبت به افزایش تولید از این میدان با حفر چاه های جدید، بروزرسانی و بهینه سازی تسهیلات فرآورشی موجود و به کارگیری روش های مختلف فرازآوری مصنوعی اقدام گردد. همچنین اجرای فرآیندهای EOR/IOR مورد بررسی قرار خواهد گرفت.