میادین هما و وراوی و میدان تابناک

• طراحی، احداث و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز در میادین هما و وراوی و احداث مرکز تفکیک در میدان تابناک (EPCF)؛

• احداث ایستگاه های تقویت فشار گاز در میدان های هما و وراوی جهت نگهداشت تولید مستمر این میادین و تأمین خوراک پالایشگاه پارسیان؛

• احداث مرکز تفکیک میدان تابناک جهت جداسازی آب و میعانات گازی از سیال حاصل از چاه های میدان و انتقال میعانات گازی به پالایشگاه پارسیان.