پروژه های در حال اقدام

توسعه میدان نفتی یاران شمالی به طریق بیع متقابل