صفحه اصلی > توانمندی ها 

جزئیات توانمندی ها

ساحت موقعیت های حفاری

نظارت و مدیریت ساخت موقعیت های حفاری در میدان های نفتی با استفاده از بکارگیری پیمانکاران مجرب و دارای رتبه بندی بالا از سازمان برنامه ریزی.ساخت جاده های دسترسی و اصلی

مدیریت و نظارت بر ساخت جاده های دسترسی در چاه های میدان و همچنین جاده های اصلی ارتباط دهنده در طول میدان.