صفحه اصلی > توانمندی ها 

جزئیات توانمندی ها

پروژه های مرتبط با بخش پتروشیمی

پروژه های مرتبط با بخش پتروشیمی به طور مثال پروژه در حال انجام اندرید مالئیک که در شرکت پرشیا در حال انجام میباشد.