شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

توانمندی ها

فعالیت بالا دستی

فعالیت پایین دستی

فعالیت های عمرانی

کالا و بازرسی فنی

پتروشیمی

قراردادها

پروژه های انجام شده

پروژه های در دست اجرا

پروژه های آتی