هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

جناب آقای محمد علی یزدان جو

نام : جناب آقای محمد علی یزدان جو

سمت : رئیس هیئت‌ مدیره

مدرک تحصیلی :

جناب آقای سید جعفر حجازی

نام : جناب آقای سید جعفر حجازی

سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت‌ مدیره

مدرک تحصیلی :

جناب آقای عبدالباقی غفرانی

نام : جناب آقای عبدالباقی غفرانی

سمت : عضو هیئت‌مدیره

مدرک تحصیلی :