فرازآوری مصنوعی 


 

ساخت پمپ های الکتریکی درون چاهی

  • ساخت پمپ‌های الکتریکی درون‌چاهی باتوجه‌به نیاز فزاینده به استفاده از سیستم‌های فرازآوری مصنوعی در صنایع ایران و افت تولید در این بخش، شرکت پرشیا شرکت پتروفرازآور ساحل تدبیر را برای بومی‌سازی تکنولوژی ساخت پمپ‌های الکتریکی درون چاهی تأسیس نموده است.